CONDICIONS D'ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Bailongu S.L. li informa que és titular del website www.bailongu.com. informa de les següents dades: El titular d'aquesta pàgina web és Bailongu S.L., amb CIF B-63568133 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona el 26/05/93, Tom 36756, Full 285506, Foli 146. i domicili social a Bailongu S.L.; Passatge d’Utset, 11-13, Barcelona. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és .

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel website de Bailongu S.L. confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació per les pàgines de Bailongu S.L., totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web de Bailongu S.L. proporcionen gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del website.

Aquesta responsabilitat s'estendrà a la veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per Bailongu S.L. per a l'accés a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l'ús que li doni a les claus d'accés que hagi obtingut amb l'emplenament dels formularis esmentats.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Bailongu S.L. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Bailongu S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, Bailongu S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

MODIFICACIONS

Bailongu S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant referent als continguts de la website, com en les condicions d'ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

Bailongu S.L. es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari pel seu website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació.

Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar els diferents usuaris concrets i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica com poden ser les visites o pàgines concretes que visiti.

Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, Bailongu S.L. informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí mateixes el nom i cognoms de l'usuari. Les cookies que utilitzem no emmagatzemen cap dada personal, ni cap tipus d’informació que pugui identificar l’usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant això, per a l'accés a la website de Bailongu S.L. no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

Sense prejudici del previst en l'indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a Bailongu S.L. al tractament automatitzat de les seves dades personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Bailongu S.L. informa als usuaris del seu website que les dades personals recaptades per l'empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Bailongu S.L., amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, Bailongu S.L. informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça Bailongu S.L.; .

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

També autoritza a Bailongu S.L. perquè pugui enviar-li comunicacions informatives i comercials a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Les autoritzacions per a l’enviament d’informació comercial, cessió de dades i enviament de comunicacions per mitjans electrònics seran revocables, en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita adreçada a Bailongu S.L. a l’adreça de correu electrònica .

Bailongu S.L. es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-les només per a les finalitats indicades. Així mateix informem que Bailongu S.L. té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen a Bailongu S.L.. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de Bailongu S.L.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Bailongu S.L. es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris d'aquesta pàgina web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.

AUTORITZACIÓ

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals l, consento que les meves dades siguin incorporades a un fitxer responsabilitat de BAILONGU SL i que siguin tractades amb la finalitat de controlar i mantenir l'actual relació contractual i de serveis.

De la mateixa manera, autoritzo la captació d'imatges de la meva persona i autoritza la l'exposició d'aquestes imatges a BAILONGU SL amb la finalitat específica d'edició de pàgina web, xarxes socials o mitjans de comunicació responsabilitat de BAILONGU SL. Autoritzo l’exposició d’aquestes imatges a les instal·lacions de BAILONGU S.L.

L’obtenció i validesa del Carnet Bailongu implica l’acceptació de rebre informació de l’escola mitjançant l’adreça electrònica facilitada.

Així mateix, declaro haver estat informat sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les meves dades, mitjançant escrit, acompanyat de còpia del document oficial que acrediti la meva identitat, dirigit a BAILONGU SL , a través de correu electrònic a l'adreça bailongu@bailongu.com, indicant en la línia de Assumpte el dret que desitjo exercitar, o mitjançant correu ordinari remès a Passatge d'Utset 11-13. 08013 (Barcelona).